CEWE Magyarország Kft.., Béke út 21-29., 1135 Budapest, Št. za DDV: SI23293713. Kontaktni podatki: 080 17 71, info@cewe.si, www.cewe.si kot upravljavec informacijskega sistema objavlja za namen spoštovanja pravičnosti in transparentnosti v odnosu do posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, to izjavo o varstvu osebnih podatkov pod naslovomNAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV


v smislu člena 13 in pripadajočih uvodnih izjav Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju samo „Uredba“) in zakona NR SR št. 18/2018 Zbirke zakonov o varstvu osebnih podatkov in o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov (v nadaljevanju samo „zakon o varstvu osebnih podatkov“)


Namen obdelave osebnih podatkov so razlogi, zaradi katerih se obdelujejo osebnih podatki oseb, na katere se nanašajo podatki (zaposleni, stranke in podobno) v naših informacijskih sistemih v smislu natančno opredeljenih pravnih podlag. Nameni so konkretno opredeljeni, izrecno navedeni in upravičeni, pri čemer pri obdelavi osebnih podatkov oseb, na katere se nanašajo podatki, spoštujemo načelo zakonitosti po členu 6 Uredbe (posamezni nameni in pravne podlage so navedene v prilogi teh Načel varovanja osebnih podatkov).
Posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo v naših informacijskih sistemih za konkretno opredeljene namene lahko uveljavijo pisno ali elektronsko naslednje pravice:

a) Pravico do dostopa do osebnih podatkov – gre za pravico pridobiti potrdilo o tem, ali se obdelujejo vaši osebni podatki, kakor tudi pravica pridobiti dostop do teh podatkov, in sicer v obsegu namena in časa obdelave, kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kroga prejemnikov, o postopku vsake avtomatizirane obdelave oziroma posledicah take obdelave. Kot upravljavec lahko uporabimo vse primerne ukrepe za preverjanje identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahteva dostop do podatkov, zlasti v okviru spletnih storitev in identifikatorjev (člen 15, uvodni izjavi 63, 64 Uredbe).
b) Pravica do popravka netočnih in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (člen 16, uvodna izjava 65 Uredbe).
c) Pravica do izbrisa – „pozabe“ teh osebnih podatkov, ki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; pri preklicu privolitve, na podlagi katere poteka obdelava; pri protizakoniti obdelavi; če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe (pri otrocih), in sicer ob neizpolnjevanju pogojev iz člena 17, uvodni izjavi 65, 66 Uredbe.
d) Pravica do omejitve obdelave se lahko uveljavi, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov in drugih sestavin v smislu člena 18, uvodne izjave 67 Uredbe, in sicer v obliki začasnega prenosa izbranih podatkov v drug sistem za obdelavo, preprečitve dostopnosti izbranih osebnih podatkov uporabnikom ali začasno odstranitev obdelave.
e) Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov je pravica, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali v naše informacijske sisteme na podlagi privolitve ali izpolnjevanja pogodbe, in te podatke posredujete drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, če je to tehnično mogoče tudi ob izpolnjevanju pogojev člena 20, uvodne izjave 68 Uredbe v primeru, da obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi. Z uveljavljanjem te pravice ni prizadet člen 17 Uredbe. Pravica do prenosljivosti podatkov se ne nanaša na obdelavo, ki je nujna za izpolnjevanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki nam je zaupana kot upravljavcu.
f) Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo v smislu člena 77 Uredbe pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Uredbo ali zakon o varstvu osebnih podatkov.Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli ugovarjate zoper obdelavo vaših osebnih podatkov zaradi razlogov, ki se nanašajo na konkretno situacijo, kadar je obdelava nujna za namen upravičenih interesov, ki jih spremljamo kot upravljavec ali tretja stran, z izjemo primerov, kadar nad takšnimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ki zahtevajo varovanje osebnih podatkov (zlasti če gre za otroka).
Če se osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takšnega neposrednega trženja, vključno z izdelavo profila v obsegu, v kakšnem je povezan s takšnim neposrednim trženjem.

Družba CEWE Magyarország Kft., Béke út 21-29., 1135 Budapest je sprejela kot upravljavec informacijskega sistema vse razumne kadrovske, organizacijske in tehnične ukrepe za namen maksimalnega varovanja vaših osebnih podatkov z namenom, da v čim večji meri zmanjša tveganje njihove zlorabe, uhajanja in podobno. V smislu naše obveznosti, ki izhaja iz člena 34 Uredbe vam kot posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, sporočamo, da če nastane situacija, da bomo kot upravljavec kršili varstvo vaših osebnih podatkov na način, ki bo verjetno vodil do visokega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, vam bomo to dejstvo nemudoma sporočili.

OPOZORILO: zaradi spoštovanja načela minimalizacije so vsi vaši osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, zakonsko ali pogodbeno nujna zahteva za izpolnjevanje namena njihove obdelave. V primeru, da nam ne boste posredovali obveznih podatkov, ki so nujni za sklenitev pogodbe, pogodbeno razmerje ne bo sklenjeno.

V primeru kakršnih koli vprašanj povezanih z varstvom vaših osebnih podatkov, vključno z uveljavljanjem vaših pravic v smislu Uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov, vas prosimo, da nam pišete na naš elektronski naslov info@cewe.si ali pa nas pokličete na številko 080 17 71

 

Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov1 VODENJE KADROVSKE IN PLAČILNE EVIDENCE
Namen obdelave osebnih podatkov Izpolnjevanje obveznosti delodajalca, ki so povezane z delovnim ali podobnim razmerjem (na primer na podlagi dogovorov o izvajanju del izven rednega delovnega razmerja) vključno z evidenco o varnosti in zaščiti zdravja pri delu, delovnih zdravstvenih storitvah, evidenci za zvišanje kvalifikacije delavcev in razmerjih pred sklenitvijo pogodbe.
Ime informacijskega sistema Vodenje kadrovske in plačilne evidence
Pravna podlaga Kadri in plača:
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je Ustava Slovaške republike, zakon NR SR št. 311/2001 Zbirke zakonov Zakon o delovnih razmerjih po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 552/2003 Zbirke zakonov o izvajanju del v javnem interesu po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 553/2003 Zbirke zakonov o nagrajevanju nekaterih delavcev pri izvajanju dela v javnem interesu in o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 595/2003 Zbirke zakonov o davku od dohodka po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 563/2009 Ur. l. o davčni upravi (davčni pravilnik) in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 461/2003 Zbirke zakonov o socialnem zavarovanju po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 600/2003 Zbirke zakonov o otroškem dodatku in o spremembi ter dopolnitvi zakona NR SR št. 461/2003 Zbirke zakonov o socialnem zavarovanju po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR č. 462/2003 Zbirke zakonov o nadomestilu v času bolniškega staleža delavca in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 580/2004 Zbirke zakonov o zdravstvenem zavarovanju in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 650/2004 Zbirke zakonov o dopolnilnem pokojninskem varčevanju po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 448/2008 Zbirke zakonov o socialnih storitvah po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 5/2004 Zbirke zakonov o storitvah zaposlovanja po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 82/2005 Ur. l. o nedovoljenem delu in nedovoljenem zaposlovanju po besedilu poznejših predpisov, zakon o varstvu osebnih podatkov in povezani pravni predpisi po veljavnem besedilu, zakon NR SR št. 152/1994 Zbirke zakonov o socialnem skladu in spremembi ter dopolnitvi zakona NR SR št. 286/1992 Zbirke o davkih od dohodkov po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 43/2004 Zbirke zakonov o starostnem pokojninskem varčevanju.
Varnost pri delu: zakon št. 124/2006 Zbirke zakonov o varnosti in zaščiti zdravja pri delu in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, Uredba št. 500/2006 Zbirke zakonov MPSVaR, s katero se določa vzorec Zapisa o prijavi nesreče pri delu, zakon NR SR št. 314/2001 Zbirke zakonov o zaščiti pred požari, po besedilu poznejših predpisov in njegovih izvedbenih predpisih.
Delovna zdravstvena služba: zakon št. 577/2004 Zbirke zakonov o obsegu zdravstvenega varstva, ki se plačuje na podlagi javnega zdravstvenega zavarovanja in plačilih za storitve povezane z nudenjem zdravstvene nege po besedilu poznejših predpisov, zakon št. 578/2004 Zbirke zakonov o ponudnikih zdravstvene nege, zdravstvenih delavcih, stanovskih ustanovah v zdravstvu in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, uredba Ministrstva za zdravje Slovaške republike št. 448/2007 Zbirke zakonov o podrobnostih v zvezi z dejavniki dela in delovnega okolja v odnosu do razvrščanja del z vidika zdravstvenega tveganja in sestavinah predloga za uvrstitev del v kategorije, Uredba Ministrstva za zdravje Slovaške republike št. 208/2014 Zbirke zakonov o podrobnostih obsega in vsebine izvajanja zdravstvenih storitev, o sestavi skupine strokovnjakov, ki jo izvajajo in zahtevah za njihovo strokovno usposobljenost.
Kategorije prejemnikov Posrednik za obdelavo kadrovskih evidenc, posrednik za obdelavo evidenc v zvezi s plačami, posrednik za varnost pri delu, posrednik za obdelavo evidenc zdravstvenih storitev, organi javne oblasti, državne in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih, Zdravstvene zavarovalnice dopolnilne pokojninske hranilnice, dopolnilne družbe za upravljanje.
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 70 let od konca delovnega razmerja delojemalca
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
2 VODENJE KNJIGOVODSKIH EVIDENC
Namen obdelave osebnih podatkov Obdelava osebnih podatkov fizičnih oseb, ki imajo plačilni kontakt z upravljavcem. V zadevni informacijski sistem vključujemo tudi obdelavo naročil, prejetih računov in fakturiranje kupcem, kontakt z banko, vodenje blagajne zagotavljanje gotovinskih plačil in izplačil, skladiščno poslovanje, evidenca investicijskega premoženja (vključno z avtomatsko amortizacijo) in drobnega inventarja, vodenje enostavnega/dvostavnega računovodstva ustanove, izvajanje revizij.
Ime informacijskega sistema Vodenje knjigovodskih evidenc
Pravna podlaga Zakon št. 460/1992 Zbirke Ustava Slovaške republike po besedilu poznejših predpisov, Zakon št. 513/1991 Zbirke Trgovinski zakonik po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 431/2002 Zbirke zakonov o računovodstvu po besedilu poznejših predpisov, zakon št. 222/2004 Zbirke zakonov o davku na dodano vrednost po besedilu poznejših predpisov, zakon o varstvu osebnih podatkov in povezani pravi predpisi po veljavnem besedilu, zakon št. 145/1995 Zbirke zakonov o upravnih taksah po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 595/2003 Zbirke zakonov o davku od dohodkov po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 461/2003 Zbirke zakonov o socialnem zavarovanju po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 563/2009 Zbirke zakonov o davčni upravi (davčni pravilnik) po besedilu poznejših predpisov, zakon št. 40/1964 Zbirke Civilni zakonik po besedilu poznejših predpisov, zakon št. 152/1994 Zbirke zakonov o socialnem skladu in o spremembi ter dopolnitvi zakona št. 286/1992 Zbirke o davkih od dohodkov po besedilu poznejših predpisov, zakon št. 311/2001 Zbirke zakonov, Zakon NR SR št. 461/2003 Zbirke zakonov o socialnem zavarovanju po besedilu poznejših predpisov, zakon NR SR št. 43/2004 Zbirke zakonov o starostnem pokojninskem varčevanju in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, Zakon NR SR št. 580/2004 Zbirke zakonov o zdravstvenem zavarovanju in o spremembi ter dopolnitvi zakona NR SR št. 95/2002 Zbirke zakonov o zavarovalništvu in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov po besedilu poznejših predpisov, Zakon št. 311/2001 Zbirke zakonov Zakona o delovnih razmerjih po besedilu poznejših predpisov, Zakon št. 283/2002 Zbirke zakonov o potnih stroških po besedilu poznejših dodatkov.
Kategorije prejemnikov - organi državne uprave, javne oblasti in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih - posrednik
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 10 let
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
3 VODENJE EVIDENCE STRANK
Namen obdelave osebnih podatkov Namen obdelave osebnih podatkov je vodenje evidence strank družbe, ki so kupili izdelek ali fotografsko storitev na spletnih straneh družbe ali v prodajalni.
Ime informacijskega sistema IS Vodenje evidence strank.
Pravna podlaga Sklenjena kupoprodajna pogodba na daljavo med upravljavcem in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja.
Kategorije prejemnikov - organi državne uprave, javne oblasti in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 10 let
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
4 OBDELAVA FOTOGRAFIJ ZAPOSLENIH
Namen obdelave osebnih podatkov Promocija upravljavca, objavljanje fotografij zaposlenih o organiziranih prireditvah, aktivnostih upravljavca z namenom graditi njegovo dobro ime.
Ime informacijskega sistema IS Obdelava fotografij zaposlenih
Pravna podlaga Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po točki a) prvega odstavka 6. člena Uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov, pri čemer ima posameznik pravico, da lahko kadarkoli svojo privolitev prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki izhaja iz privolitve pred preklicem.
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 3 leta
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
5 NADZORNI SISTEM KAMER ZA SPREMLJANJE PROSTOROV,KI SO DOSTOPNI JAVNOSTI
Namen obdelave osebnih podatkov Spremljanje prostorov, ki so dostopni javnosti, iz razloga varovanja premoženja in zdravja upravljavca.
Ime informacijskega sistema IS Nadzorni sistem kamer za spremljanje prostorov, ki so dostopni javnosti
Pravna podlaga Upravičen interes v smislu točke f) prvega odstavka 6. člena Uredbe. Glavni upravičen interes je zaščita premoženja in varnosti upravljavca in posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
Kategorije prejemnikov Organi javne oblasti po pripadajočih pravnih predpisih.
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 15 dni od dneva, ko je nastal posnetek z nadzornim sistemom kamer
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
6 UPRAVLJANJE REGISTROV, EVIDENC VHODNE IN IZHODNE POŠTE
Namen obdelave osebnih podatkov Zagotavljanje upravljanja registrov kot redne evidence zapisov (vodenje popolne in točne evidence zapisov v vpisnem dnevniku, vodenje registrov in indeksov zapisov), redno izločanje spisov (zapisov), zagotavljanje načrtovanega izločanja spisov (zapisov), ki niso potrebni za nadaljnje delo in so potekli roki za njihovo hrambo, evidenca vhodne in izhodne pošte, evidenca elektronske pošte.
Ime informacijskega sistema IS Upravljanje registrov, evidenca vhodne in izhodne pošte
Pravna podlaga Zakon NR SR št. 395/2002 Zbirke zakonov o arhivih in registrih.
Kategorije prejemnikov - organi državne uprave, javne oblasti in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 10 let
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
7 PRIJAVA PROTIDRUŽBENE DEJAVNOSTI
Namen obdelave osebnih podatkov Preiskava pobud po zakonu NR SR št. 307/2014 Zbirke zakonov o nekaterih ukrepih v okviru prijave protidružbenega delovanja in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov.
Ime informacijskega sistema IS Prijava protidružbenega delovanja
Pravna podlaga Zakon NR SR št. 307/2014 Zbirke zakonov o nekaterih ukrepih v okviru prijave protidružbenega delovanja in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov.
Kategorije prejemnikov - posrednik (matična družba)
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 3 leta
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
8 REŠEVANJE REKLAMACIJ
Namen obdelave osebnih podatkov Zagotavljanje uveljavljanja pravice iz naslova odgovornosti za napake blaga ali storitev, s katerimi naročnik zahteva določeno odpravo napake ali nadomestilo zaradi napačne izpolnitve oz. neizpolnitve. Iz navedenega izhaja, da je namen zagotovitev pravnih razmerij med upravljavcem in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri reševanju reklamacij v zvezi s pravilnostjo in kakovostjo blaga in storitev, ki jih nudi upravljavec.
Ime informacijskega sistema IS Reševanje reklamacij
Pravna podlaga Zakon št. 40/1964 Zbirke Civilni zakonik po besedilu poznejših predpisov, Zakon št. 513/1991 Zbirke Trgovinski zakonik po besedilu poznejših predpisov, Zakon št. 250/2007 Zbirke zakonov, Zakon o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Slovaškega državnega zbora št. 372/1990 Zbirke o prekrških po besedilu poznejših predpisov.
Kategorije prejemnikov - organi državne uprave, javne oblasti in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 3 leta
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
9 MARKETING
Namen obdelave osebnih podatkov Namen navedenega informacijskega sistema je organiziranje marketinških kampanj, pospeševanja prodaje, ali pa pošiljanja sporočil kupcem upravljavca.
Ime informacijskega sistema IS Marketing
Pravna podlaga Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po točki a) prvega odstavka 6. člena Uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov, pri čemer ima posameznik pravico, da lahko kadarkoli svojo privolitev prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki izhaja iz privolitve pred preklicem.
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 3 leta
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
10 ORGANIZIRANJE NATEČAJEV
Namen obdelave osebnih podatkov Glavni namen tega informacijskega sistema je obdelava evidenc pri natečajih, ki jih organizira družba CEWE Magyarország Kft. na svojih spletnih straneh www.cewe.si, ampak tudi na FB strani @cewe
Ime informacijskega sistema IS Organiziranje natečajev
Pravna podlaga Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po točki a) prvega odstavka 6. člena Uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov, pri čemer ima posameznik pravico, da lahko kadarkoli svojo privolitev prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki izhaja iz privolitve pred preklicem.
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 10 let
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
11 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Namen obdelave osebnih podatkov Namen navedenega informacijskega sistema je izvajanje založniške dejavnosti družbe – izdajanje časopisa
Ime informacijskega sistema IS Založniška dejavnost
Pravna podlaga Drugi odstavek 78. člena Zakona NR SR št. 18/2018 Zbirke zakonov o varstvu osebnih podatkov in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 5 let
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
12 VODENJE KORPORATNIH EVIDENC
Namen obdelave osebnih podatkov Vodenje evidence trgovinske družbe, vodenje evidence o njenih zastopnikih, lastnikih, vodenje evidence trgovinskega in obrtnega registra, izdelava pogodb, častnih izjav, priprava in zagotavljanje podelitev pravic, pooblastil licenc in dovoljenj, zagotavljanje izplačevanja vložkov, nagrad, bonusov in podobno.
Ime informacijskega sistema IS Vodenje korporatnih evidenc
Pravna podlaga Zakon št. 513/1991 Zbirke Trgovinski zakonik po besedilu poznejših predpisov.
Kategorije prejemnikov - organi državne uprave, javne oblasti in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 20 let
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
13 EVIDENCA s.p.
Namen obdelave osebnih podatkov Priprava in vodenje dobaviteljsko-naročniških odnosov s samostojnimi podjetniki. V okviru navedene evidence se vodijo pogodbena razmerja, računi in naročila, evidenca dobav in prejemov blaga, storitev in podobno.
Ime informacijskega sistema Evidenca s.p.
Pravna podlaga Pogodba med upravljavcem in s.p., ki jo dovoljuje Ustava Slovaške republike, Civilni zakonik, Trgovinski zakonik, Zakon št. 455/1991 Zbirke, Zakon o obrtnem poslovanju (obrtni zakon) in povezani pravni predpisi.
Kategorije prejemnikov organi državne uprave, javne oblasti in javne uprave po pripadajočih pravnih predpisih
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 10 let od konca pogodbenega razmerja zaradi evidence v okviru knjigovodstva
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
14 EVIDENCA ZASTOPNIKOV DOBAVITELJEV IN KUPCEV
Namen obdelave osebnih podatkov Vodenje podatkovne baze zastopnikov oz. delavcev dobaviteljev in kupcev zaradi izpolnjevanja njihovih delovnih, službenih in funkcijskih obveznosti ter zagotavljanje tekočih odnosov med dobavitelji in kupci.
Ime informacijskega sistema Evidenca zastopnikov dobaviteljev in kupcev.
Pravna podlaga Tretji odstavek 78. člena Zakona NR SR št. 18/2018 Zbirke zakonov o varstvu osebnih podatkov in o spremembi ter dopolnitvi nekaterih zakonov.
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov V 30 dneh od datuma konca dobaviteljsko-naročniških razmerij
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
15 UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NENAŠAJO OSEBNI PODATKI
Namen obdelave osebnih podatkov Reševanje zahtevkov fizičnih oseb v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic kot posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v smislu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Ime informacijskega sistema IS Uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Pravna podlaga Točka c) prvega odstavka 6. člena v skladu s členom 15 do 22 ter 34 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 1 leto od datumu rešitve zahtevka
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se
16 OBDELAVA EVIDENC PROGRAMA ZVESTOBE
Namen obdelave osebnih podatkov Namen navedenega informacijskega sistema je obdelava evidenc programa zvestobe strank oz. kupcev družbe CEWE Magyarország Kft. kot upravljavca informacijskega sistema.
Ime informacijskega sistema IS Obdelava evidenc programa zvestobe
Pravna podlaga Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po točki a) prvega odstavka 6. člena Uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov, pri čemer ima posameznik pravico, da lahko kadarkoli svojo privolitev prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki izhaja iz privolitve pred preklicem.
Kategorije prejemnikov Niso
Čezmejni prenos os. podatkov Ne izvaja se
Roki za izbris os. podatkov 3 leta od datuma zadnjega koriščenja ugodnosti programa zvestobe
Informacija o obstoju avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem Ne izvaja se